Kiểm tra công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 tại huyện Diên Khánh.

  • Từ khóa