Diên Khánh: họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án thành lập thị xã Diên Khánh và các phường thuộc thị xã Diên Khánh.

  • Từ khóa