UBND huyện tổ chức cuộc họp thông qua các nội dung liên quan Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã Diên Đồng, Diên Xuân.

  • Từ khóa