Diên Khánh họp về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.

  • Từ khóa