Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Diên Khánh đánh giá công tác PBGDPL năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

  • Từ khóa