Huyện ủy Diên Khánh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị.

  • Từ khóa