Tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 159 lượt đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chính trị-xã hội huyện; đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc tỉnh trên địa bàn huyện.

21/05/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị

14/02/2017

««« | 1 | 2 | 3 | »»»