Hơn 100 cán bộ công đoàn cơ sở dự lớp tập huấn quy trình in thẻ đoàn viên tại huyện.

  • Từ khóa