Hội nông dân tỉnh tồ chức hội nghị truyền thông, tuyên truyền về phương pháp xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường .

  • Từ khóa