KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN DIÊN KHÁNH NĂM 2019

  • Từ khóa