Huyện Diên Khánh tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024.

  • Từ khóa