440 chiến sĩ tham gia huấn luyện dân quân năm thứ nhất các xã, thị trấn năm 2024.

  • Từ khóa