Ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

  • Từ khóa