Tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 159 lượt đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chính trị-xã hội huyện; đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc tỉnh trên địa bàn huyện.

21/05/2021

Hội nghị Ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan tham mưu của Huyện ủy.

Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Huyện ủy tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021; khối thi đua các cơ quan tham mưu của Huyện ủy gồm: Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện.

18/03/2021

««« | 1 | 2 | 3 | »»»