HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM NĂM 2023