Đoàn Nghệ thuật quần chúng huyện Diên Khánh đạt Giải Nhất tại Hội thi Nghệ thuật quần chúng tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI năm 2022

  • Từ khóa