DIÊN KHÁNH: KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN MTTQ VN HUYỆN VÀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN