Đô thị Diên Khánh đạt tiêu chí Đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa