Huyện Diên Khánh: Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đánh giá kết quả thực hiện hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

  • Từ khóa