Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Khánh Hòa năm 2020.

  • Từ khóa