Thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040.

  • Từ khóa