PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ DIÊN KHÁNH ĐẾN NĂM 2040