Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  • Từ khóa