Lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Nhiệm vụ Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040.

  • Từ khóa