Lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh.

  • Từ khóa