lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040.

  • Từ khóa