Khẩn trương nghiên cứu lại hệ thống đường ống vận chuyển nước từ Hồ chứa nước Sông Chò

  • Từ khóa