DIÊN KHÁNH: HỌP TRIỂN KHAI LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT