Thực hiện tốt công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020.

  • Từ khóa