Diên Khánh tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021

  • Từ khóa