Diên Khánh tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

  • Từ khóa