Ban Tuyển sinh quân sự huyện Diên Khánh họp đánh giá kết quả tuyển sinh năm 2020 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2021

  • Từ khóa