Thông qua danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • Từ khóa