Ban Tuyên giáo Huyện ủy Diên Khánh phối hợp tuyên truyền, thông tin về tình hình Biển Đông cho Đảng viên, cán bộ chủ chốt của huyện

  • Từ khóa