Phấn đấu đến 2025, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

  • Từ khóa