NGHIỆM THU, BÀN GIAO 5 NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ THÔN LỖ GIA