Huyện Diên Khánh: Họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

  • Từ khóa