DIÊN KHÁNH HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI