Hội CCB huyện Diên Khánh: Hội Cựu chiến binh Xã Suối Tiên phát huy hiệu quả nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

  • Từ khóa