Xã Diên Thọ : Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 - Năm 2017

  • Từ khóa