Xã Diên Điền: Tổ chức Hội nghị xét duyệt chính trị, chính sách gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

  • Từ khóa