Diên Khánh với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Cùng với lịch sử quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Khánh Hòa, huyện Diên Khánh là một trong những vùng đất văn hóa có nhiều di tích và danh thắng đứng đầu trong toàn tỉnh. Qua khảo sát, thống kê đến cuối năm 2008 trên địa bàn huyện có tổng số 272 di tích được phân bố hầu khắp ở các địa bàn xã, thị trấn. Các loại hình di tích mặc dầu đến nay chưa phân loại hết song tập trung chủ yếu là loại hình di tích lịch sử - văn hóa, lịch sử cách mạng, công trình kiến trúc nghệ thuật và danh thắng. 

Trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ khi Quốc hội ban hành Luật di sản văn hóa (ngày 29/6/2001), các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tôn giáo, nhất là đông đảo các tầng lớp nhân dân rất phấn khởi, quan tâm, chăm lo cho công tác quản lý, đầu tư, sửa chữa, tôn tạo nhiều di tích ở địa phương bằng các nguồn vận động xã hội hóa, xuất phát từ truyền thống uống nước nhớ nguồn “ăn quả nhớ người trồng cây”, ban đầu là việc sửa chữa, chỉnh trang, tu bổ các Nhà thờ họ ở các dòng tộc, tiếp đến là việc tu sửa, tôn tạo các Đình, Miếu gắn với cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, hầu hết các ngôi Miếu, Đình và một số ngôi chùa đã được trùng tu, tôn tạo bằng nguồn vốn huy động và vốn nhân dân tự đóng góp lên đến hàng tỉ đồng. Một số địa phương, lãnh đạo chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và Ban quản lý di tích các Đình, Miếu biết tranh thủ, kêu gọi các nhà tài trợ, các doanh nghiệp ủng hộ. Riêng số tiền huy động xã hội hóa trong năm 2010 lên đến trên 300 triệu đồng. 

Tính đến nay, toàn huyện có 05 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và 41 di tích cấp tỉnh đã được bằng công nhận. Trong đó, di tích Am Chúa và Văn Miếu đã cơ bản hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo với tổng vốn đầu tư khoảng 17 tỉ đồng, di tích Thành cổ Diên Khánh đã được tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện giai đoạn một dự án trùng tu, tôn tạo. Các di tích được tỉnh cấp bằng công nhận trong những năm qua lần lượt được trùng tu, tôn tạo bằng nguồn xã hội hóa với tổng giá trị đầu tư khoảng 3,6 tỉ đồng. 

Bên cạnh những giá trị vật chất, giá trị về mặt tinh thần vẫn luôn được quan tâm. Hầu hết các di tích trên địa bàn huyện hoạt động khá sôi nổi trong mùa lễ Hội như: Lễ hội Am Chúa, Lễ hội Suối Đỗ, Lễ Thánh Húy, Thánh Đản ở Văn Miếu, lễ Cúng Xuân,Cúng thu hàng năm ở các Đình, Miếu, cúng giỗ nhân ngày ngày húy, kỵ theo thông lệ tại các nhà thờ của dòng tộc… Chính vì vậy, nhiều giá trị tinh thần của các di tích được tận dụng, khai thác, phát huy, thu hút thanh thiếu niên, học sinh ở các địa phương, các trường học quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu về cội nguồn của tổ tiên, về lịch sử của các bật tiền bối, những người có công lao trong quá trình xây dựng quê hương bảo vệ đất nước, chống ngoại xâm… điều đó cho thấy, công tác giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ hôm nay ngày càng được chú trọng và phát huy đúng mức.

Xuất phát từ thực tế trên, năm 2010 huyện Diên Khánh thành lập mô hình điểm các câu lạc bộ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại các trường học trong năm học 2010 - 2011 ở huyện Diên Khánh. Mô hình này đã được Hội đồng khoa học huyện nghiệm thu đánh giá tốt và được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2010. UBND huyện đã chỉ đạo triển khai nhân rộng toàn huyện trong những năm đến.

Ngoài hoạt động của các CLB, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của huyện còn được tổ chức bằng nhiều hình thức như: Hội thi tìm hiểu về di sản văn hóa ở địa phương, chương trình ngoại khóa tổ chức tại Trường, phát động tìm hiểu, sưu tầm các tư liệu, tài liệu, các hiện vật lịch sử, tổ chức lao động, vệ sinh ở các di tích, tổ chức giao lưu các làng văn hóa… nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật di sản Văn hóa, các văn bản quản lý nhà nước về Văn hóa đến mọi người, giúp mọi người có ý thức quản lý, biết trân trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị di sản văn hóa vô giá mà ông cha ta đã dày công vun đắp. Từ những nhận thức đúng đắn đó mà có những cử chỉ và hành động cao đẹp trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di tích.

Bên cạnh những giá trị văn hóa vật thể, hoạt động văn hóa phi vật thể cũng được các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân quan tâm khôi phục, được thể hiện rõ nét thông qua lễ hội hàng năm vào dịp cúng xuân, cúng Thu, Tết Nguyên Đán như: Nghi thức tế thần ở đình làng, hát thứ lễ, đọc chúc văn, hát bộ, bài chòi, các trò chơi dân gian và hàng trăm bài hát hò, hát đồng giao, câu đối, tục ngữ, ca dao, truyện kể, truyền thuyết được sưu tầm.

Với những thành quả đã đạt được, với bề dày về truyền thống lịch sử hàng trăm năm, trong mục tiêu, phương hướng đến, lãnh đạo huyện, các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân càng quyết tâm hơn trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; phấn đấu đến năm 2013 hoàn thành dứt điểm việc lập hồ sơ, xếp hạng di tích, 100% di tích cấp tỉnh đều có mốc giới và tường rào cố định để đảm bảo không bị xâm phạm; toàn bộ các di tích trên địa bàn huyện đều được phân công cho học sinh các trường và Đoàn Thanh niên chăm sóc, giữ gìn, phát huy giá trị. Mô hình Câu lạc bộ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được nhân rộng và nâng cao; hội thi tìm hiểu về di sản văn hóa được mở rộng và thường xuyên tổ chức giao lưu bằng nhiều hình thức phong phú, sôi nỗi hơn. Công tác trùng tu, tôn tạo các di tích bằng nguồn xã hội hóa tiếp tục được đẩy mạnh, tiềm năng và giá trị văn hóa phi vật thể được tận dụng và khai thác một cách tích cực, đạt hiệu quả.

Để thực hiên tốt mục tiêu đã đề ra, các ngành, các cấp phải tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa; đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa; phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng, sáng tạo trong hoạt động văn hóa quần chúng. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục văn hóa, thẩm mỹ, nếp sống và ứng xử văn hóa trong công sở, trường học; văn hóa trong giao thông, trong sinh hoạt; trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thể thao và trong cộng đồng. Khôi phục và khuyến khích phát triển các Đoàn nghệ thuật truyền thống, hình thành và phát triển mô hình các câu lạc bộ mỹ thuật, văn học nghệ thuật... Phát huy tính tự quản, năng lực làm chủ của nhân dân trong các hình thức tổ chức hoạt động và sáng tạo văn hóa; hình thành và phát triển phong phú các loại hình dịch vụ văn hóa ở cơ sở. 

Tăng cường việc thực hiện các nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế chính sách thu hút nhân tài, đãi ngộ văn nghệ sĩ. Ngành Văn hóa là một trong những ngành hoạt động gắn liền với nghệ thuật và Mỹ thuật do đó sản phẩm của ngành tạo ra vừa mang giá trị nghệ thuật lẫn Mỹ thuật. Vì vậy Nhà nước cần có chế độ, chính sách ưu đãi đối với đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành Văn hóa. Đối với đội ngũ Văn nghệ sĩ, chính sách đãi ngộ dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm, giá trị sáng tác…

Ngoài ra, chúng ta còn phải quan tâm chính sách khuyến khích, kêu gọi đầu tư, xã hội hóa hoạt động văn hóa như: xem xét miễn giảm thuế, giảm trừ thuế đất đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực văn hóa. Khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ văn hóa tư nhân như Thư viện, các câu lạc bộ văn hóa, các hoạt động vui chơi, giải trí… Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương về mặt hồ sơ, thủ tục trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đảm bảo các mục tiêu, chương trình đã đề ra.

Bằng những nỗ lực và sự quyết tâm nói trên, chúng ta tin tưởng rằng, Diên Khánh vẫn luôn xứng đáng và tự hào là một vùng đất văn hóa.                                                                                                                                                                                  
Các tin khác

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: