Đang online: 36

Số lượt truy cập: 1384969
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH

* Địa chỉ: Số 149 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
* Fax: 3.852167
* Email: dk@khanhhoa.gov.vn
* Số điện thoại: (058) 3 850 304

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH 

1. Ông Đinh Văn Thiệu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh

- Số điện thoại: (058) 3 850 306

- Email: dvthieu@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt hoạt động của UBND huyện; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

- Chủ tài khoản, chịu trách nhiệm điều hành ngân sách huyện.

- Kinh tế tổng hợp gồm: Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn; kế hoạch sử dụng các nguồn vốn của nhà nước để đầu tư phát triển.

- Quyết định đầu tư các dự án, công trình đầu tư từ ngân sách nhà nước; chấp thuận, thỏa thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; chủ trì thông qua hồ sơ các công trình trọng điểm của huyện.

- Phụ trách công tác tài chính, kế hoạch - đầu tư; thuế; kho bạc; quản lý thị trường; các ngành khối nội chính; công tác quốc phòng, an ninh. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; địa giới hành chính; cải cách hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí; công tác an toàn giao thông; tiếp công dân; công tác ngoại vụ; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công tác thi hành án.

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực khác do các Phó Chủ tịch phụ trách nhưng xét thấy cần thiết phải xử lý.

b) Trực tiếp làm Trưởng ban An toàn giao thông huyện; Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện; Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện; Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vục phụ trách có liên quan.

c) Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện, các ngành của tỉnh đóng trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực phụ trách.

2. Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh

- Số điện thoại: (058) 3 850 660

- Email: nhhung@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ:

Được phân công làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, được Chủ tịch UBND huyện ủy quyên giải quyết các công việc của Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo công tác của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng.

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác giao thông, xây dựng, nhà đất; Đô thị; Điện lực; Nông, lâm, nghiệp, thủy lợi, nông thôn, họp tác xã; Miền núi và dân tộc thiểu số; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học - công nghệ; Phòng cháy, chữa cháy; Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tất cả các dự án.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Đề xuất chuẩn bị đầu tư, xem xét sự cần thiết, qui mô đầu tư; theo dõi, chỉ đạo thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giải quyết các khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND huyện mà nội dung khiếu nại có liên quan đến lĩnh vực phụ trách; trực tiếp tiếp công dân theo lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến các ngành trên, các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.

- Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo và thành viên theo lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

b) Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý công trình công cộng và Môi trường đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất; phối họp các ngành của tỉnh đóng trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực phụ trách; phối hợp công tác với UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh

- Số điện thoại: (058) 3 850 613

- Email: ntkhuong.dk@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác giáo dục, đào tạo; văn hóa, thông tin; truyền thanh, truyền hình; thể dục, thể thao; y tế, dân số; bưu chính, viễn thông, internet; dân tộc, tôn giáo; thương mại; du lịch; bảo hiểm xã hội; ngân hàng chính sách xã hội; lao động; người có công; trẻ em, thanh niên, người cao tuổi; an sinh xã hội.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Đề xuất chuẩn bị đầu tư, xem xét sự cần thiết, qui mô đầu tư; theo dõi, chỉ đạo thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giải quyết các khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND huyện mà nội dung khiếu nại có liên quan đến lĩnh vực phụ trách; trực tiếp tiếp công dân theo lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến các ngành trên; các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.

- Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo và thành viên theo lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

b) Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm Văn hóa - Thể thao; phối hợp các ngành của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, các hội quần chúng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; phối hợp công tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Đoàn Thanh niên; Liên đoàn Lao động.

     (Theo Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND huyện Diên Khánh về việc phân công công tác Chủ tịch, các phó Chủ tịch, các thành viên của Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh nhiệm kỳ 2011 - 2016)