Đang online: 43

Số lượt truy cập: 1384977

 

1. Thị trấn Diên Khánh

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email: dienkhanh.dk@khanhhoa.gov.vn

 

1.1 Ông Võ Văn Châu

- Năm sinh: 1967

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Số điện thoại: 0935600926

- Email: vovanchau926@gmail.com

 

1.2 Ông Võ Nguyên Sơn

- Năm sinh: 1979

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối văn xã

- Số điện thoại: 0977384210

- Email: vonguyenson31579@gmail.com

 

1.3 Bà Diệp Thị Mỹ Duyên

- Năm sinh: 1965

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách lĩnh vực kinh tế

- Số điện thoại: 0905143467

- Email: dtmduyen@gmail.com

 

2. Xã Diên An

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email: dienan.dk@khanhhoa.gov.vn

 

2.1 Bà Nguyễn Thị Thanh Lê

- Năm sinh: 1977

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Email:

2.2 Ông Nguyễn Tấn Khâm

- Năm sinh: 1968

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối văn xã

- Email:

 

3. Xã Diên Toàn

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email: dientoan.dk@khanhhoa.gov.vn

 

3.1 Bà Trần Thị Ngọc Tuyết

- Năm sinh: 1973

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Số điện thoại: 0983157310

- Email: ttntuyet@khanhhoa.gov.vn

 

3.2 Ông Nguyễn Duy Dũng

- Năm sinh: 1979

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối văn xã

- Email: nddung.dk@khanhhoa.gov.vn

 

4. Xã Diên Thạnh

- Địa chỉ: thôn Phú Khánh Thượng

- Điện thoại: (058)  3 751 136

- Email: dienthanh.dk@khanhhoa.gov.vn

 

4.1 Ông Bùi Trung Dũng

- Năm sinh: 1977

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Email:

 

4.2 Ông Trần Quốc Hưng

- Năm sinh: 1963

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối văn xã

- Số điện thoại: 0989446712

- Email: tqhung@khanhhoa.gov.vn

 

5. Xã Diên Lạc

- Địa chỉ: thôn Thanh Minh 3

- Điện thoại: (058) 3 767 343

- Email: dienlac.dk@khanhhoa.gov.vn

 

5.1 Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

- Năm sinh: 1973

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Số điện thoại: 01202511657

- Email: nhnghia@khanhhoa.gov.vn

 

5.2 Ông Bùi Hà Thanh - 

- Năm sinh:

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ:

- Số điện thoại: 0918755311

- Email: vhphong.dk@khanhhoa.gov.vn

 

6. Xã Diên Hòa

- Địa chỉ: thôn Quang Thạnh

- Điện thoại: (058) 3 781 243

- Email: dienhoa.dk@khanhhoa.gov.vn

 

6.1 Ông Hoàng Kiều Hưng

- Năm sinh: 1977

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Số điện thoại: 0982250177

- Email: hkhung@khanhhoa.gov.vn

 

6.2 Ông Nguyễn Tuấn Phương

- Năm sinh: 1981

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối văn xã

- Số điện thoại: 01668281495

- Email:

 

7. Xã Diên Bình

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email: dienbinh.dk@khanhhoa.gov.vn

 

7.1 Ông Trần Văn Đông

- Năm sinh: 1964

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Số điện thoại: 0984150107

- Email:

 

7.2 Ông Phạm Đình Phong

- Năm sinh: 1970

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối văn xã

- Số điện thoại: 0978670496

- Email: pdphong@khanhhoa.gov.vn

 

8. Xã Diên Phước

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email: dienphuoc.dk@khanhhoa.gov.vn

 

8.1 Ông Nguyễn Minh Viên

- Năm sinh:

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Số điện thoại:

- Email:

 

8.2 Ông Nguyễn Văn Dũng

- Năm sinh: 1972

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối văn xã

- Số điện thoại: (058) 3 780 413 - 0988865524

- Email: nvdung.dk@khanhhoa.gov.vn

 

9. Xã Diên Lộc

- Địa chỉ: thôn Mỹ Lộc

- Điện thoại: (058) 3 782 310

- Email: dienloc.dk@khanhhoa.gov.vn

 

9.1 Ông Lê Văn Gần

- Năm sinh: 1961

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Số điện thoại: 0905539043

 

9.2 Ông Nguyễn Xuân Hùng

- Năm sinh: 1979

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối văn xã

- Số điện thoại: 0936235801

 

10. Xã Diên Thọ

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email: dientho.dk@khanhhoa.gov.vn

 

10.1 Ông Lại Văn Tài

- Năm sinh: 1977

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Số điện thoại: 0983489313

- Email: lvtai@khanhhoa.gov.vn

 

10.2 Ông Nguyễn Chí Tiến

- Năm sinh: 1982

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối văn xã

- Số điện thoại:

- Email:

 

11. Xã Diên Phú

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email: dienphu.dk@khanhhoa.gov.vn

 

11.1 Bà Nguyễn Thị Kim Hương

- Năm sinh:

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Số điện thoại:

 

11.2 Ông Lê Đức Việt

- Năm sinh: 1978

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối kinh tế

- Số điện thoại: 0905161298

 

12. Xã Diên Điền

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email: diendien.dk@khanhhoa.gov.vn

 

12.1 Ông Phan Văn Trí

- Năm sinh: 1976

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Số điện thoại: (058) 3 772 256 – 0934702216

 

12.2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp

- Năm sinh: 1979

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối văn xã

- Số điện thoại: 01644457397

- Email:

 

13. Xã Diên Sơn

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email: dienson.dk@khanhhoa.gov.vn

 

13.1 Ông Bùi Phơ

- Năm sinh: 1964

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Số điện thoại: 0905331410

 

     13.2 Ông Ngô Phước Ngọc

- Năm sinh: 1968

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối văn xã

- Số điện thoại: 0935049666

 

14. Xã Diên Lâm

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email: dienlam.dk@khanhhoa.gov.vn

 

14.1 Ông Phạm Văn Tám

- Năm sinh: 1967

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Số điện thoại: 0988135604

 

14.2 Ông Nguyễn Đăng Khoa

- Năm sinh: 1982

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối văn xã

- Số điện thoại: 0905437117

 

15. Xã Diên Tân

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email: dientan.dk@khanhhoa.gov.vn

 

15.1 Ông Nguyễn Văn Hạnh

- Năm sinh:1969

- Chức vụ: Chủ tịch Phụ trách chung về kinh tế - nội chính

- Số điện thoại: 0988864906

- Email: nvhanh.dk@khanhhoa.gov.vn

 

15.2 Ông Dương Đình Thăng

- Năm sinh: 1975

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Phụ trách khối văn xã

- Số điện thoại: 0168258970

- Email: ddthang.dk@khanhhoa.gov.vn

 

 

16. Xã Diên Đồng

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email: dienhong.dk@khanhhoa.gov.vn

 

16.1 Ông Hoàng Kỳ Vũ

- Năm sinh: 1975

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối nội chính

- Số điện thoại: (058) 3 786 287 - 0988036019

- Email:

 

16.2 Bà Phạm Thị Xuân Hiền

- Năm sinh: 1973

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối văn xã

- Số điện thoại: 0972088533

- Email:

 

17. Xã Diên Xuân

- Địa chỉ: thôn Xuân Đông

- Điện thoại: (058) 3 787 208

- Email: dienxuan.dk@khanhhoa.gov.vn

 

17.1 Ông Ngô Đăng Khoa

- Năm sinh: 1975

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Số điện thoại: 01689779640

 

17.2 Ông Lê Thái Hoàng

- Năm sinh: 1970

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối văn xã

- Số điện thoại: 0984391870

- Email: lthoang.dk@khanhhoa.gov.vn

 

18. Xã Suối Hiệp

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email: suoihiep.dk@khanhhoa.gov.vn

 

18.1 Ông Lê Đình Chung

- Năm sinh: 1977

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Số điện thoại: 0905792345

- Email: tvkinh@khanhhoa.gov.vn

 

18.3 Bà Vũ Thị Thanh Tâm

- Năm sinh: 1978

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối văn xã

- Số điện thoại: 0169238578

- Email: tamubsh@gmail.com

 

19. Xã Suối Tiên

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email: suoitien.dk@khanhhoa.gov.vn

 

 19.1 Ông Võ Văn Sang

- Năm sinh: 1970

- Chức vụ: Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung

- Số điện thoại: 01686891007

 

19.2 Bà Phan Thị Mỹ Hạnh

- Năm sinh: 1983

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Nhiệm vụ: Phụ trách khối văn xã

- Số điện thoại: 0936529199


Các tin khác