Đang online: 9

Số lượt truy cập: 1222076

 

* Địa chỉ: Số 149 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

* Số điện thoại: (058) 3 852 153 - (058) 3 750 054

* Email: pqldt.dk@khanhhoa.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 

1. Ông Phan Văn Tùng - Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Diên Khánh

- Số điện thoại: (058) 3 850 327 – 0989685936

- Email: pvtung@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và trước pháp luật.

 

2. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Diên Khánh

- Số điện thoại: (058) 3 750 054 – 0983274842

- Email: ntbinh.dk@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Phụ trách một số lĩnh vực được Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công.

 

* Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (Theo Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND huyện Diên Khánh về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị huyện Diên Khánh)

I. Chức năng

Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị, nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải; hạ tầng kỹ thuật đô thị.

II. Nhiệm vụ

1. Tham mưu UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, các quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm.

2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, đề án và các văn bản về giao thông vận tải và xây dựng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng và giao thông vận tải. Tham mưu UBND huyện trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.

4. Giúp UBND huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

5. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành xây dựng, giao thông vận tải và báo cáo huyện xử lý những trường hợp vi phạm.